25/11/2021

Raport bieżący nr 53/2021: Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji w ramach VIII Programu Emisji Obligacji

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia Ósmego Programu Emisji Obligacji (Program), Zarząd KRUK S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 25 listopada 2021 roku podjął uchwałę w sprawie emisji oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii AM1 (Obligacje). Obligacje oferowane będą  w ramach Programu objętego Prospektem Podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3 września 2021 roku, który dostępny jest na stronie internetowej Spółki: www.kruksa.pl 
Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej, w ramach której  zaoferowanych zostanie nie więcej niż 500 000 niezabezpieczonych Obligacji. Obligacje będą zdematerializowane i będą przedmiotem ubiegania się przez Emitenta o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Spółka informuje, że Obligacje oferowane będą po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, która wyniesie 100 złotych, natomiast łączna wartość nominalna Obligacji będzie nie większa niż 50 mln złotych. Oprocentowanie Obligacji jest zmienne, a jego wysokość zostanie ustalona na poziomie WIBOR dla trzymiesięcznych kredytów złotówkowych na polskim rynku międzybankowym (WIBOR 3M) powiększonego o stałą marżę w wysokości 3,40 p.p. w skali roku .
Spółka wykupi Obligacje w terminie wykupu określonym w ostatecznych warunkach emisji Obligacji,, przy czym Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu części lub całości subskrybowanych Obligacji na własne żądanie. Jednocześnie Spółka informuje, iż szczegółowe warunki oferty Obligacji zostaną zawarte w ostatecznych warunkach emisji Obligacji, które zostaną opublikowne na stronie internetowej Emitenta www.kruksa.pl. 
 

Przewiń do góry