17/12/2019

Raport bieżący nr 53/2019: Zawarcie umów cesji wierzytelności na rynku polskim

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 51/2019 z dnia 9 grudnia 2019 roku, Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym zawarte zostały umowy (Umowy) pomiędzy jednostką zależną Emitenta, tj. PROKURA Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Nabywca) a jednym z największych banków w Polsce (Bank). Przedmiotem Umów jest nabycie od Banku portfeli wierzytelności o wartości nominalnej ok. 781 mln zł. Zawarte umowy przewidują warunek zawieszający, określający, iż przeniesienie wierzytelności wraz z zabezpieczeniami na Nabywcę nastąpi pod warunkiem zapłaty ceny. Zawarte umowy nie przewidują kar umownych, natomiast pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.
 

Przewiń do góry