30/11/2017

Raport bieżący nr 53/2017: Warunkowa rejestracja akcji serii F w KDPW

Zarząd KRUK S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 29 listopada 2017 roku powziął informację, iż Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") na podstawie uchwały nr 814/17 z dnia 29 listopada 2017 roku postanowił zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 63 684 akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki KRUK S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda, wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie Uchwały nr 26/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 maja 2014 r., oraz oznaczyć je kodem PLKRK0000010, pod warunkiem podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje tej Spółki oznaczone kodem PLKRK0000010. Zarejestrowanie wskazanych wyżej akcji nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających podjęcie przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na ww. rynku regulowanym, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.
Szczegółowa podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych [...]

Przewiń do góry