10/07/2013

Raport bieżący nr 53/2013: Informacja o nakładach na wierzytelności nabyte przez Grupę Kapitałową KRUK w II kwartale 2013 roku

W nawiązaniu do polityki informacyjnej rozpoczętej i opisanej w raporcie bieżącym nr 39/2012 z dnia 10 października 2012 roku Zarząd KRUK S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 10 lipca  2013 roku podjął uchwałę w przedmiocie wartości nominalnych wierzytelności nabytych oraz nakładów w okresie II kwartału 2013 roku. Wartość nakładów na wierzytelności nabyte przez Grupę Kapitałową KRUK (Grupa) łącznie w Polsce i zagranicą w II kwartale 2013 roku wyniosła 135 mln zł. Wartość nominalna wierzytelności nabytych przez Grupę w tym okresie wyniosła 1,28 mld zł. Dla porównania wartość nakładów na wierzytelności nabyte przez Grupę w II kwartale 2012 roku łącznie w Polsce i zagranicą wyniosła 84 mln zł przy ich wartości nominalnej 890 mln zł. 

Nakłady inwestycyjne na wierzytelności nabyte prze Grupę w  I półroczu 2013 r. wyniosły łącznie 184 mln zł. Wartość nominalna wierzytelności nabytych przez Grupę w tym okresie wyniosła 1,64 mld zł. Dla porównania wartość nakładów  na wierzytelności nabyte przez Grupę w I półroczu 2012 roku łącznie w Polsce i zagranicą wyniosła 96 mln zł przy wartości nominalnej 1,11 mld zł. 

Jednocześnie Emitent informuje, iż pełna informacja nt. wyników finansowych Spółki oraz Grupy osiągniętych w II kwartale roku obrotowego 2013 zaprezentowana zostanie w rozszerzonym skonsolidowanym  raporcie okresowym za I półrocze 2013 r., którego publikacja została przewidziana na dzień 2 września 2013 roku. 

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […]

Przewiń do góry