21/12/2012

Raport bieżący nr 53/2012: Nabycie niepublicznych imiennych certyfikatów inwestycyjnych serii U PROKURA NSFIZ przez spółkę zależ

Zarząd KRUK S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 21 grudnia 2012 roku powziął informację, że zgodnie z potwierdzeniem przydziału niepublicznych imiennych certyfikatów inwestycyjnych serii U (CI) z dnia 21 grudnia 2012 roku spółka zależna Emitenta SECAPITAL S.à.r.l. z siedzibą w Luksemburgu („SECAPITAL”) objęła w drodze przydziału w dniu 21 grudnia 2012 roku CI PROKURA Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („PROKURA NSFIZ”, „Fundusz”). PROKURA NSFIZ wyemitował CI o wartości 9,80 zł każdy, w ilości 6 591 837 o łącznej wartości 64 600 002,60 zł.  CI zostały objęte w 100% przez SECAPITAL za kwotę 64 600 002,60 zł. Wartość ewidencyjna nabytych CI w księgach rachunkowych SECAPITAL wynosi łącznie 64 600 002,60 zł. Nabycie CI zostało sfinansowane ze środków pochodzących z podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Emitenta SECAPITAL. Przedmiotowe nabycie ma charakter inwestycji długoterminowej. Środki uzyskane z emisji CI będą przeznaczone na zakup pakietów wierzytelności. Emitent posiada 100% udziałów w Spółce zależnej SECAPITAL. SECAPITAL posiada 100% certyfikatów inwestycyjnych PROKURA NSFIZ oraz 100% głosów na Zgromadzeniu Inwestorów Funduszu. Jedyne powiązania osobowe Emitenta i SECAPITAL polegają na tym, że dwaj Członkowie Zarządu Emitenta są jednocześnie Członkami Zarządu Spółki SECAPITAL. Kryterium stanowiącym podstawę uznania nabytych aktywów za aktywa o znacznej wartości jest wartość nabytych certyfikatów, która przekracza 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […]

Przewiń do góry