23/09/2011

Raport bieżący nr 53/2011: Złożenie rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej

Zarząd KRUK S.A. (Emitent) z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Legnickiej 56, informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację, że Pan Paweł Sikorski złożył rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta ze skutkiem na dzień 19 października 2011r.
Przyczyny rezygnacji nie zostały podane przez osobę podejmującą decyzję.

Podstawa prawna:
§5 ust.1 pkt. 21) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Przewiń do góry