25/11/2021

Raport bieżący nr 52/2021: Zawarcie umów cesji wierzytelności na rynku włoskim

Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym zawarte zostały umowy (Umowy) pomiędzy podmiotem zależnym Emitenta – Kruk Investimenti s.r.l. z siedzibą w Mediolanie (Nabywca) a Deutsche Bank Spa z siedzibą w Mediolanie (Sprzedający). Przedmiotem Umów jest nabycie portfeli wierzytelności z tytułu niezabezpieczonych wierzytelności detalicznych o łącznej wartości nominalnej w wysokości do 317,6 mln EUR (1,48 mld zł wg. kursu średniego NBP z dnia 25 listopada 2021 roku). Umowy przewidują, że wierzytelności o wartości nominalnej do 260 mln EUR (1,21 mld zł wg. kursu średniego NBP z dnia 25 listopada 2021 roku) zostaną nabyte w ośmiu kwartalnych transzach w okresie kolejnych 24 miesięcy.

Zawarte Umowy nie przewidują kar umownych, natomiast pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

Przewiń do góry