23/11/2017

Raport bieżący nr 52/2017: Podsumowanie kosztów IV Programu Emisji Obligacji Publicznych

W związku z zakończeniem w dniu 23 listopada 2017 roku IV Programu Emisji Obligacji Publicznych (Program) oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 88/2016 z dnia 19 września 2016 roku, Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje o wysokości kosztów poniesionych w związku z publicznym programem emisji obligacji, skierowanych do inwestorów indywidualnych. Łączne koszty Programu, w ramach którego została przeprowadzona jedna emisja obejmująca 400 000 obligacji Serii AF1, wyniosły 797 000 zł. Kwota ta obejmuje: - koszty dotyczące sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 92 000 zł, - koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty obligacji – 655 000 zł, - koszty promocji ofert obligacji – 50 000 zł. Średni koszt przeprowadzenia ofert przypadający na jedną oferowaną obligację, o wartości nominalnej 100 zł, wyniósł 1,97 zł. Emitent nie ponosił kosztów wynagrodzenia subemitentów, ponieważ nie zawierał umów subemisji w związku z ofertami obligacji. Koszty Programu dotyczące przygotowania prospektu, ostatecznych warunków emisji oraz prowizji domów maklerskich w wysokości 747 000 zł, zostały ujęte jako czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów. Koszty te obciążają wynik finansowy od daty emisji do daty wykupu. Pozostałe koszty, w tym związane z promocją ofert obligacji, obciążają bieżące koszty działalności Spółki.
Szczegółowa podstawa prawna: § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych [...].

Przewiń do góry