10/07/2013

Raport bieżący nr 52/2013: Warunkowa rejestracja akcji serii E w KDPW

Zarząd KRUK S.A. ("Spółka") informuje, iż Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") na podstawie uchwały nr 534/13 z dnia 10 lipca 2013 r. postanowił zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 27.896 akcji zwykłych na okaziciela serii E KRUK S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie Uchwały nr 1/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 marca 2011 r. oraz oznaczyć je kodem PLKRK0000010 pod warunkiem podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na którym zostały wprowadzone inne akcje Spółki oznaczone kodem PLKRK0000010.

Zarejestrowanie wskazanych powyżej akcji nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez KDPW wskazanej powyżej decyzji spółki prowadzącej rynek regulowany nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

Szczegółowa podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...]

Przewiń do góry