18/12/2012

Raport bieżący nr 52/2012: Objęcie przez KRUK S.A. udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki zależnej SECAPITAL S.à.r.l

Zarząd KRUK S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 17 grudnia 2012 roku w spółce zależnej Emitenta SECAPITAL S.à.r.l. z siedzibą w Luksemburgu („SECAPITAL”) na podstawie Uchwały nr 2639/2012 z dnia 17 grudnia 2012 roku dokonano podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 487 007 000 zł do kwoty 551 098 000 zł poprzez utworzenie 64 091 nowych udziałów kategorii A o wartości nominalnej 1000 zł każdy i łącznej wartości 64 091 000 zł, które to udziały zostały w całości objęte przez Emitenta.
Nowo objęte udziały stanowią 11,6% kapitału zakładowego SECAPITAL. Wartość ewidencyjna objętych udziałów w księgach rachunkowych Emitenta wynosi 1100 zł za każdy udział.
W związku z podwyższeniem kapitału Emitent posiada 551 098 udziałów o wartości nominalnej 1000 zł każdy i łącznej wartości 551 098 000 zł. Udziały zostały objęte po wartości nominalnej i w całości pokryte wkładem pieniężnym. Źródłem finansowania wkładu pieniężnego były środki pochodzące z kredytu bankowego oraz z emisji obligacji.
Przedmiotowe nabycie ma charakter inwestycji długoterminowej. Środki uzyskane przez SECAPITAL zostaną wykorzystane na zakup certyfikatów inwestycyjnych oraz na zakup pakietów wierzytelności.Posiadane przez Emitenta udziały stanowią 100% kapitału zakładowego i uprawniają do takiej samej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników SECAPITAL.
Jedyne powiązania osobowe Emitenta i SECAPITAL polegają na tym, że dwaj Członkowie Zarządu Emitenta są jednocześnie Członkami Zarządu SECAPITAL.Kryterium stanowiącym podstawę uznania objętych udziałów za aktywa o znacznej wartości jest ich wartość, która przekracza 10% wartości przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […]

Przewiń do góry