22/09/2011

Raport bieżący nr 52/2011: Zawarcie umowy znaczącej.

Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 22 września 2011 roku zawarta została pomiędzy jednostką zależną od KRUK S.A. – PROKURA Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, a Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. z siedzibą  w Warszawie (Bank), umowa dotycząca nabycia portfela wierzytelności detalicznych.
Zgodnie z umową na dzień 30 czerwca 2011 r. portfel wierzytelności obejmował 24 915 bezspornych i wymagalnych wierzytelności pieniężnych, wynikających z różnych tytułów, w tym z tytułu dokonanych przez Bank czynności bankowych o łącznej wysokości nominalnej (rozumianej jako suma kapitału, odsetek i kosztów) 346 391 211,33 złotych (słownie: trzysta czterdzieści sześć milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście jedenaście złotych trzydzieści trzy grosze). Cena netto nabycia na dzień zawarcia umowy została ustalona na 72 600 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony sześćset tysięcy złotych).
Umowa spełnia kryterium umowy znaczącej, tzn. wartość umowy przewyższa 10% wartości przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.
Zawarta umowa przewiduje warunek zawieszający, określający iż przeniesienie wierzytelności  wraz  z zabezpieczeniami na nabywcę nastąpi pod warunkiem zapłaty ceny.
Zawarta umowa nie przewiduje kar umownych.
Pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Przewiń do góry