09/12/2019

Raport bieżący nr 51/2019: Decyzja Banku w zakresie zawarcia umowy cesji wierzytelności

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 49/2019 z dnia 25 października 2019 roku w sprawie wygranej w przetargu na zakup portfela wierzytelności na rynku polskim, Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 9 grudnia 2019 roku powziął informację o pozytywnej decyzji Zarządu Banku w zakresie zawarcia pomiędzy jednostką zależną Emitenta, PROKURA Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, a Bankiem umowy cesji wierzytelności dotyczącej portfeli o łącznej wartości nominalnej ok. 781 mln zł. Jednocześnie Bank poinformował o odstąpieniu od sprzedaży wierzytelności o łącznej wartości nominalnej ok. 604 mln zł, w tym wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie, w tym denominowanych w EUR, CHF oraz USD. Emitent osobnym raportem bieżącym niezwłocznie poinformuje o zawarciu ww. umowy sprzedaży.

Przewiń do góry