29/07/2015

Raport bieżący nr 51/2015: Zawarcie z Commerz Finanz GmbH umowy ramowej zakupu wierzytelności

Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 29 lipca 2015 roku jednostka zależna od Emitenta, KRUK Deutschland GmbH z siedzibą w Berlinie (Spółka), zawarła z Commerz Finanz GmbH (Cedent) umowę ramową zakupu wierzytelności (Umowa). Zgodnie z Umową Cedent zamierza sprzedawać Emitentowi w cyklu miesięcznym wierzytelności detaliczne wynikające z działalności bankowej (Wierzytelności). Łączna szacunkowa wartość nominalna Wierzytelności wynosi ok. 37,5 mln EUR (155,45 mln zł wg kursu średniego NBP z dnia 29 lipca 2015 roku). 

Umowa reguluje warunki ramowe na jakich będzie odbywała się sprzedaż, każdorazowo w przypadku złożenia oferty przez Bank. 

Umowa została zawarta na czas nieokreślony. 

Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych. 

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach. 

Przewiń do góry