09/07/2013

Raport bieżący nr 51/2013: Przekroczenie przez wartość umów zawieranych pomiędzy Grupą Kapitałową KRUK a Grupą Kapitałową Societ

Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 8 lipca 2013 roku jednostka zależna od Emitenta KRUK Romania SRL zawarła umowę przelewu wierzytelności z podmiotem z Grupy Kapitałowej Societe Generale tj. BRD-Groupe Société Générale S.A. (Bank), w wyniku czego łączna wartość umów zawartych przez Grupę Kapitałową KRUK z Grupą Kapitałową Societe Generale, w okresie ostatnich dwunastu miesięcy osiągnęła wartość 40,5 mln zł netto i tym samym przekroczyła 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

 

Największą pod względem wartości umową w tym okresie była  umowa przelewu wierzytelności zawarta w dniu 12 września 2012 r. pomiędzy jednostką zależną od Emitenta tj. PROKURA Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (PROKURA NS FIZ) a Euro Bank S.A. Przedmiotem ww. umowy było nabycie przez PROKURA NS FIZ od Banku portfela wierzytelności pieniężnych w stosunku do 15.140 dłużników o łącznej wartości nominalnej 237,4 mln zł za cenę nabycia wynoszącą 23,8 mln zł.  Wierzytelności pieniężne objęte umową wynikały z zaciągniętych i niespłaconych pożyczek i kredytów. 

 

Umowa, o której mowa powyżej nie zawierała warunków zawieszających ani rozwiązujących, a także nie zawierała postanowień dotyczących kar umownych, których wysokość przekracza równowartość co najmniej 10 % wartości przedmiotowej umowy lub co najmniej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200.000 euro. 

 

Pozostałe warunki ww. umowy nie odbiegały od warunków standardowych stosowanych w tego typu umowach.

 

Jako kryterium uznania łącznej wartości umów za znaczące Emitent przyjął 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

 

Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […]

 

Przewiń do góry