14/12/2012

Raport bieżący nr 51/2012: Zawarcie z Credit Agricole Bank Polska S.A. znaczącej umowy przelewu wierzytelności

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 48/2012 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wygranej w przetargu na zakup portfela wierzytelności Zarząd KRUK S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 14 grudnia 2012 roku jednostka zależna od Emitenta PROKURA Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (PROKURA NS FIZ, Nabywca) zawarła Umowę przelewu wierzytelności (Umowa) z Credit Agricole Bank Polska S.A. (Bank), której przedmiotem jest nabycie portfela wymagalnych wierzytelności pieniężnych Banku wobec jego dłużników w łącznej ilości wg. stanu na dzień 25 września 2012 roku wynoszącej 37 419, o wartości nominalnej 367,6 mln zł za cenę w wysokości 59 mln zł (Cena), pomniejszoną o kwotę wadium w kwocie 0,5 mln zł, płatnej w dwóch ratach (Raty). 

Zgodnie z postanowieniami Umowy zapłata I Raty w wysokości 5,4 mln zł nastąpi w dniu zawarcia Umowy. Z kolei zapłata II Raty w wysokości 53,1 mln zł nastąpi do dnia 21 grudnia 2012 roku.

Zgodnie z treścią Umowy przeniesienie własności portfela wierzytelności objętego Umową na Nabywcę nastąpi w dniu zapłaty II Raty tj. do dnia 21 grudnia 2012 roku.

Jednocześnie w Umowie wskazano warunek zawieszający, określający, iż przeniesienie wierzytelności na Nabywcę nastąpi pod warunkiem zapłaty Ceny.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach. 

Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych, których maksymalna wysokość może przekroczyć równowartość co najmniej 10 % wartości Umowy lub co najmniej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200.000 euro, według średniego kursu ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień zawarcia Umowy. 

Wartość Umowy przekracza 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych, co stanowi kryterium uznania Umowy za znaczącą.

Jednocześnie Spółka, informuje iż w związku z zawarciem Umowy łączna wartość umów zawartych przez spółki z Grupy Kapitałowej KRUK ze spółkami z Grupy Kapitałowej Credit Agricole w okresie ostatnich 12 miesięcy osiągnęła wartość 59,5 mln zł.  

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […]

Przewiń do góry