20/09/2011

Raport bieżący nr 51/2011: Zmiana daty publikacji skonsolidowanego raportu okresowego KRUK S.A. za III kwartał 2011 roku.

Zarząd  KRUK S.A. (Emitent) informuje, że nastąpiła zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu okresowego KRUK S.A. za III kwartał 2011 roku. Zostanie on opublikowany 7 listopada 2011 roku.
Wcześniej ogłoszony termin przekazania  skonsolidowanego raportu KRUK S.A. za III kwartał 2011 roku ustalony był na 14 listopada 2011 roku.

Podstawa prawna: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami).

Przewiń do góry