14/12/2020

Raport bieżący nr 50/2020: Rejestracja zmiany Statutu Spółki

Zarząd KRUK S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż otrzymał postanowienie o rejestracji w dniu 14 grudnia 2020 roku przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki przyjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 31 sierpnia 2020 roku uchwałą nr 23/2020 w zakresie §4c w ust. od 4. do 6: 
Dotychczasowy §4 ust. od 4 do 6 Statutu o brzmieniu:
„4. Posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych, nie będący Członkami Zarządu Spółki, będą uprawnieni do wykonania wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych praw do objęcia Akcji Serii F nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych (lock-up na prawo do objęcia Akcji Serii F przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych) oraz nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 roku, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6. 
 5. Posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych, będący Członkami Zarządu Spółki, będą uprawnieni do wykonania wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych     praw do objęcia Akcji Serii F nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych (lock-up na prawo do objęcia Akcji Serii F przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych) oraz nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 roku. 
 6. Posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych wyemitowanych w ramach I Transzy, będą uprawnieni do wykonania wynikających z Warrantów  Subskrypcyjnych praw do objęcia Akcji Serii F nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych (lock-up na prawo do objęcia Akcji Serii F przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych) oraz nie  później niż do dnia 31 grudnia 2021 roku.”
otrzymuje następujące brzmienie :
„4. Posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych, nie będący Członkami Zarządu Spółki, będą uprawnieni do wykonania wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych praw do objęcia Akcji Serii F nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych (lock-up na prawo do objęcia Akcji Serii F przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych) oraz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 roku, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6. 
 5. Posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych, będący Członkami Zarządu Spółki, będą uprawnieni do wykonania wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych     praw do objęcia Akcji Serii F nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych (lock-up na prawo do objęcia Akcji Serii F przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych) oraz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 roku. 
 6. Posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych wyemitowanych w ramach I Transzy, będą uprawnieni do wykonania wynikających z Warrantów  Subskrypcyjnych praw do objęcia Akcji Serii F nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych (lock-up na prawo do objęcia Akcji Serii F przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych) oraz nie  później niż do dnia 31 grudnia 2022 roku.”
Zmiana Statutu, o której mowa powyżej zaczęła obowiązywać od dnia jej zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców KRS. Jednocześnie Spółka przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu KRUK S.A. uwzgledniający ww. zmiany.
 Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […]
 

Przewiń do góry