28/09/2017

Raport bieżący nr 50/2017: Zawarcie umowy cesji wierzytelności na rynku polskim z Getin Noble Bank S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 49/2017 z 27 września 2017 roku, Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 28 września 2017 roku, zawarta została umowa pomiędzy jednostką zależną Emitenta – PROKURA NS FIZ (Nabywca) a Getin Noble Bank S.A. (Umowa, Bank).

Przedmiotem Umowy jest nabycie przez PROKURA NS FIZ od Banku portfela niezabezpieczonych wierzytelności detalicznych o łącznej wartości nominalnej 419,7 mln zł.

Przeniesienie własności wierzytelności objętych Umową na Nabywcę nastąpiło w dniu zawarcia niniejszej Umowy. Zawarta Umowa nie przewiduje istotnych kar umownych. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Przewiń do góry