10/10/2014

Raport bieżący nr 50/2014: Informacja o nakładach na wierzytelności nabyte przez Grupę Kapitałową KRUK w III kwartale 2014 roku

W nawiązaniu do polityki informacyjnej rozpoczętej i opisanej w raporcie bieżącym nr 39/2012 z dnia 10 października 2012 roku Zarząd KRUK S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 10 października  2014 roku podjął uchwałę w sprawie wartości nominalnej wierzytelności nabytych oraz nakładów poniesionych przez podmioty z Grupy Kapitałowej KRUK w okresie III kwartału 2014 roku. Wartość nakładów na wierzytelności nabyte przez Grupę Kapitałową KRUK (Grupa) łącznie w Polsce i zagranicą w III kwartale 2014 roku wyniosła 42 mln zł. Wartość nominalna wierzytelności nabytych przez Grupę w tym okresie wyniosła 519 mln zł. Dla porównania wartość nakładów na wierzytelności nabyte przez Grupę w III kwartale 2013 roku łącznie w Polsce i zagranicą wyniosła 101 mln zł przy wartości nominalnej 1,15 mld zł. 

Nakłady inwestycyjne na wierzytelności nabyte przez Grupę w okresie trzech kwartałów 2014 r. wyniosły łącznie 355  mln zł. Wartość nominalna wierzytelności nabytych przez Grupę w tym okresie wyniosła 2,2 mld zł. Dla porównania wartość nakładów na wierzytelności nabyte przez Grupę za okres trzech kwartałów 2013 roku łącznie w Polsce i zagranicą wyniosła 285 mln zł przy wartości nominalnej 2,8 mld zł.

Jednocześnie Emitent informuje, iż pełna informacja nt. wyników finansowych Spółki oraz Grupy osiągniętych w III kwartale 2014 roku zaprezentowana zostanie w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie okresowym za III kwartał 2014 r., którego publikacja zaplanowana została na dzień 14 listopada 2014 roku.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […]

Przewiń do góry