13/03/2020

Raport bieżący nr 5/2020: Rejestracja zmiany struktury kapitału zakładowego KRUK S.A.

Zarząd KRUK S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż otrzymał postanowienie o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) w dniu 5 marca 2020 roku podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 41 156 zł w drodze emisji akcji serii F. Wpis podwyższenia kapitału zakładowego w KRS ma charakter deklaratywny. Podwyższenie kapitału zakładowego zostało zrealizowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału poprzez emisję 41 156 akcji serii F Spółki o wartości nominalnej 1 zł każda, na podstawie Uchwały nr 26/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (Uchwała) z dnia 28 maja 2014 r. Akcje serii F zostały wyemitowane w związku z wykonaniem przez uprawnione osoby prawa do objęcia akcji wynikającego z posiadanych warrantów subskrypcyjnych serii A,B oraz C. Warranty serii A,B oraz C zostały wyemitowane w ramach programu motywacyjnego adresowanego do kluczowych członków kadry menedżerskiej KRUK S.A. oraz spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej KRUK.
Aktualna struktura kapitału zakładowego KRUK S.A. przedstawia się następująco:
- 2 692 220 akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 zł każda,

- 11 366 600 akcji na okaziciela serii AA o wartości nominalnej 1 zł każda,

- 1 250 000 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł każda,

- 491 520 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł każda,

- 1 100 000 akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł każda,

- 843 876 akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł każda,

- 227 595   akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 zł każda,

- 1 000 000 akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 zł każda.

Aktualnie kapitał zakładowy KRUK S.A. wynosi  18 971 811 zł i dzieli się na 18 971 811 akcji, z których przysługuje prawo do 18 971 811 głosów na walnym zgromadzeniu KRUK S.A.
Jednocześnie zgodnie z powyższym nastąpiła zmiana § 4 ust. 1 Statutu Spółki polegająca na nadaniu mu następującego brzmienia:
„ § 4 Kapitał zakładowy

1.    Kapitał zakładowy Spółki wynosi 18.971.811,00 (słownie: osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset jedenaście) złotych i podzielony jest na 18.971.811 (słownie: osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset jedenaście) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w tym:
a)    2.692.220 (słownie: dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
b)    11.366.600 (słownie: jedenaście milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii AA,
c)    1.250.000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
d)    491.520 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
e)    1.100.000 (słownie: jeden milion sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
f)    843.876 (słownie: osiemset czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
g)    227.595 (słownie: dwieście dwadzieścia siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
h)    1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii G.”
W załączeniu Emitent przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający ww. zmianę.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1  rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […]

PLIKI DO POBRANIA
Przewiń do góry