31/05/2016

Raport bieżący nr 49 /2016: Objęcie przez InvestCapital Malta Ltd. udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym SECAPITAL S.a r.l

Zarząd KRUK S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 31 maja 2016 roku w spółce zależnej Emitenta SECAPITAL S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu (SECAPITAL) dokonano podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 1 017 759 000 zł do kwoty 1 111 395 000 zł, poprzez utworzenie 93 636 nowych udziałów kategorii A, o wartości nominalnej 1 tys. zł każdy i łącznej wartości 93 636 000 zł.
Wszystkie udziały, o których mowa powyżej zostały objęte przez spółkę zależną Emitenta InvestCapital Malta Ltd. (InvestCapital) Nowo objęte udziały stanowią 8% kapitału zakładowego SECAPITAL. Wartość ewidencyjna objętych udziałów w księgach rachunkowych Emitenta wynosi 1,1 tys. zł za każdy udział.
W związku z podwyższeniem kapitału InvestCapital posiada 400 253 udziałów o wartości nominalnej 1 tys. zł każdy i łącznej wartości 400 253 000 zł, natomiast Emitent posiada bezpośrednio 711 142 udziałów o wartości nominalnej 1 tys. zł każdy i łącznej wartości 711 142 000 zł, przy czym łącznie tj.  bezpośrednio oraz pośrednio Emitent posiada 1 111 395 udziałów o łącznej wartości 1 111 395 000 zł. Udziały zostały objęte po wartości nominalnej i w całości pokryte wkładem pieniężnym. Źródłem finansowania wkładu pieniężnego były środki własne pochodzące z podwyższenia kapitału zakładowego w InvestCapital przez Emitenta. Przedmiotowe nabycie ma charakter inwestycji długoterminowej. Środki pieniężne uzyskane przez SECAPITAL zostaną przeznaczone na zapłatę za zakupione udziały w spółce Presco Investments S.a.r.l.
 Udziały posiadane bezpośrednio przez Emitenta stanowią 64% kapitału zakładowego i uprawniają do takiej samej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników SECAPITAL, przy czym udziały posiadane przez Emitenta łącznie, tj. bezpośrednio oraz pośrednio, stanowią 100% kapitału zakładowego i uprawniają do takiej samej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników SECAPITAL.
 Obecnie nie istnieją powiązania osobowe pomiędzy Emitentem oraz  SECAPITAL.
 Kryterium stanowiącym podstawę uznania objętych udziałów za aktywa o znacznej wartości jest ich wartość, która przekracza 10% wartości przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.
 Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […]

Przewiń do góry