14/09/2011

Raport bieżący nr 49/2011: Zawarcie umowy kredytu z Raiffeisen Bank Polska S.A.

Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, że dnia 13 września 2011r. zawarta została umowa kredytu rewolwingowego pomiędzy Emitentem a Raiffeisen Bank Polska S.A. (Bank). Przedmiotem umowy jest udzielenie kredytu rewolwingowego na okres od dnia udostępnienia środków z kredytu do dnia ostatecznej spłaty.  Limit kredytowy wynosi 30 000 000, 00 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych). Umowa określa cel kredytu jako finansowanie/refinansowanie zakupu pakietów wierzytelności przez podmioty z Grupy KRUK S.A. nabywanych na rynku w Polsce i Rumunii.
Zgodnie z umową termin ostatecznej spłaty kredytu został wyznaczony na dzień 29 maja 2015 r. Wynagrodzenie Banku zostało ustalone na warunkach rynkowych.
Wraz z podpisaniem umowy kredytowej, w ramach zabezpieczenia należności Banku z niej wynikających, Emitent ustanowił dla Banku pełnomocnictwo do rachunków Emitenta prowadzonych w Banku oraz złożył oświadczenie o poddaniu się  egzekucji w trybie określonym w art. 97 ustawy Prawo bankowe.  Umowa przewiduje ustanowienie kolejnych zabezpieczeń w momencie uruchamiania danej transzy kredytu.
Zawarta Umowa nie przewiduje kar umownych.
Umowa spełnia kryterium umowy znaczącej, tzn.: wartość przedmiotu umowy przewyższa 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Przewiń do góry