01/12/2020

Raport bieżący nr 47/2020: Informacja o transakcjach na akcjach KRUK S.A.

Działając zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd KRUK S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 1 grudnia 2020 roku otrzymał od Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki o następującej treści:
„Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. zarządzające Allianz Polska Otwartym Funduszem Emerytalnym, dalej OFE oraz zarządzające Allianz Polska Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym, dalej DFE, uprzejmie informuje, iż w wyniku transakcji w dniu 27.11.2020 r. na akcjach spółki KRUK SA, udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów spółki KRUK SA na rachunkach OFE i DFE zwiększył się powyżej 5%.
Przed transakcją na rachunkach OFE i DFE zapisanych było 849 116 akcji, stanowiących 4,48 % udziału w kapitale zakładowym spółki, co dawało prawo do wykonywania 849 116 głosów z akcji stanowiących 4,48 % udziału w ogólnej liczbie głosów na wza spółki.
Po transakcji stan na rachunkach OFE i DFE zwiększył się do 1 009 299 akcji, stanowiących 5,32% udziału w kapitale zakładowym spółki, co daje prawo do wykonywania 1 009 299 głosów z akcji stanowiących 5,32% udziału w ogólnej liczbie głosów na wza spółki.”
 

Przewiń do góry