12/09/2014

Raport bieżący nr 47/2014: Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd KRUK S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 12 września 2014 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie, od osoby wchodzącej w skład organu zarządzającego Spółką, dokonane w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w którym poinformowała ona o zbyciu przez siebie akcji KRUK S.A. w transakcjach sesyjnych zwykłych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie: w dniu 8 września 2014 r. zbyła 673 akcje po średniej cenie 106,22 zł za jedną akcję; w dniu 9 września 2014 r. zbyła 33 730 akcji po średniej cenie 103,50 zł za jedną akcję oraz w dniu 11 września 2014 r. zbyła 7639 akcji po średniej cenie 108,50 zł za jedną akcję . 

Osoba, której dotyczy zawiadomienie nie wyraziła zgody na przekazanie do publicznej wiadomości danych określonych w § 2 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych. 

Przewiń do góry