27/06/2013

Raport bieżący nr 47/2013: Powołanie osoby nadzorującej

 

 

Zarząd KRUK S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 27 czerwca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. powołało z dniem 1 sierpnia 2013 roku w skład Rady Nadzorczej KRUK S.A. Pana Tomasza Bieske. Pan Tomasz Bieske będzie pełnił w Radzie Nadzorczej funkcję Członka Rady Nadzorczej.
Poniżej Emitent prezentuje życiorys zawodowy powołanej osoby.
Pan Tomasz Bieske jest absolwentem ekonomii Uniwersytetu w Kolonii, Niemcy. Przez sześć lat pracował w centrali Dresdner Bank we Frankfurcie. Jego obowiązki obejmowały analizę kredytową korporacyjnych klientów banku oraz negocjacje restrukturyzacji długów państw wschodnioeuropejskich i Ameryki Południowej. Przez ostatnie dwa lata pracy w banku zajmował się handlem długami zagranicznymi na rynku wtórnym. Po powrocie do Polski w roku 1990 Pan Tomasz Bieske był współzałożycielem firmy Artur Andersen w Polsce i jednocześnie dyrektorem Grupy Rynków Finansowych odpowiedzialnym za współpracę z klientami z sektora finansowego. Po połączeniu zespołów firm Andersen i Ernst & Young objął stanowisko dyrektora Grupy Rynków Finansowych, Audytu i Doradztwa Gospodarczego połączonej firmy. Jako Partner odpowiedzialny, lub pośrednio, jako Partner doradzający, uczestniczył w większości najistotniejszych projektów w sektorze usług finansowych min.: przygotowanie oferty publicznej PKO BP S.A. i Kredyt Bank S.A., badanie sprawozdań finansowych: Narodowego Banku Polskiego, PKO S.A., Getin Holding, opracowanie koncepcji prywatyzacji GPW, współpracował przy przygotowaniu strategii Banku Pocztowego, planu zmian operacyjnych w Ministerstwie Finansów.  Uczestniczył w transakcjach sprzedaży bankowych portfeli kredytów nieregularnych, w wycenie akcji banków prywatnych w Polsce, w szeregu analiz due diligence na zlecenie inwestorów   zagranicznych.Pan Tomasz Bieske od roku 2011 bierze udział w pracach zespołu do spraw zmian regulacji prawnych i biznesowych sektora bankowości spółdzielczej (czwarta dyrektywa Unii Europejskiej, propozycje zmian polskich ustaw, współpraca z Ministerstwem Finansów i KNF) jak również ściśle współpracuje ze Związkiem Banków Polskich i Krajowym Związkiem Banków Spółdzielczych. Posiada licencję polskiego biegłego rewidenta. Jest autorem licznych publikacji na temat sektora bankowego i rynków finansowych. W 2011 roku otrzymał złoty medal Związku Banków Polskich za udział w rozwoju bankowości w Polsce w latach 1991 – 2011. Do 30 czerwca 2013 roku związany z Ernst & Young. Pan Tomasz Bieske prowadzi również własną działalność gospodarczą.
Jednocześnie Emitent informuje, iż według złożonego oświadczenia p. Tomasz Bieske nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Ponadto nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].

 

 

 

Przewiń do góry