21/11/2012

Raport bieżący nr 47/2012: Przekroczenie przez wartość umów zawieranych pomiędzy Grupą Kapitałową KRUK a Grupą Kapitałową Raiffe

Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 20 listopada 2012 roku zawarł aneks do umowy kredytu rewolwingowego (dalej odpowiednio: Aneks i Umowa) zawartej w dniu 13 września 2011 r.  pomiędzy Emitentem a Raiffeisen Bank Polska S.A. (Bank). Informacje nt. Umowy zostały przedstawione w raporcie bieżącym nr 49/2011 z dnia 14 września 2011 r.

Zgodnie z postanowieniami Aneksu:
a. limit kredytowy w ramach Umowy w wysokości 30 mln zł został zwiększony do 60 mln zł;
b. ostateczny termin spłaty kredytu wyznaczony pierwotnie na dzień 29 maja 2015 r. uległ zmianie na dzień 30 listopada 2016 r. 
Pozostałe warunki Umowy przedstawione w raporcie bieżącym nr 49/2011 nie uległy zmianie.

Jednocześnie Emitent informuje, iż w związku z zawarciem Aneksu łączna wartość umów zawartych przez Grupę Kapitałową KRUK z Grupą Kapitałową Raiffeisen w okresie ostatnich 12 miesięcy osiągnęła wartość 41 mln zł i tym samym przekroczyła 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.  

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […]

Przewiń do góry