08/09/2011

Raport bieżący nr 47/2011: Zastaw rejestrowy

Zarząd KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r. informuje, iż w dniu wczorajszym, tj. 07 września 2011 roku otrzymał Postanowienie Sądu Rejonowego we Wrocławiu, Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów z dnia 31 sierpnia 2011 r. w przedmiocie wpisu zastawu do rejestru zastawów.
Zastaw został ustanowiony na podstawie umowy zawartej z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu w dniu 21 czerwca 2011 roku o ustanowienie zastawu rejestrowego, zastawu finansowego oraz pierwszorzędnego zastawu zgodnie z prawem obowiązującym w Luksemburgu na zabezpieczenie zobowiązania o wartości 80.000.000 zł oraz należności ubocznych, do kwoty 114.285.715 zł (słownie: sto czternaście milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset piętnaście złotych) stanowiącej najwyższą sumę zabezpieczenia
Przedmiotem zastawu jest 77 784 (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery) udziałów kategorii E w jednostce zależnej od Emitenta SECAPITAL S.à.r.l. z siedzibą w Luksemburgu, każdy o nominalnej wartości  1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), stanowiące 25%  udziałów w jej kapitale zakładowym, o łącznej wartości nominalnej 77 784 000 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych).
Ponadto Zarząd Emitenta informuje, iż obciążone aktywa mają charakter długoterminowej lokaty kapitałowej Emitenta.
Wartość ewidencyjna obciążonych udziałów w księgach rachunkowych Emitenta wynosi 85.562.400zł (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta złotych).
Pomiędzy Emitentem, a Bankiem nie ma powiązań osobowych.
Zastaw rejestrowy został ustanowiony na aktywach o znacznej wartości (na aktywach przekraczających wartość 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za ostatnie cztery kwartały obrotowe) oraz ma wartość większą niż wyrażona w złotych równowartość  1.000.000 Euro przeliczoną wg kursu średniego ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu powstania obowiązku informacyjnego. 
Emitent posiada 100% udziałów  w kapitale zakładowym SECAPITAL S.à.r.l.  z siedzibą  w Luksemburgu oraz 308 826 głosów na Zgromadzeniu Wspólników dających 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt  1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Przewiń do góry