25/05/2016

Raport bieżący nr 46 /2016: Objęcie przez KRUK S.A. udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki zależnej InvestCapital Malta Ltd.

Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 25 maja 2016 roku w spółce zależnej Emitenta InvestCapital Malta Ltd. z siedzibą na Malcie (InvestCapital) dokonano podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 387 240 000 zł do kwoty 490 240 000 zł poprzez utworzenie 1 030 000 nowych udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy i łącznej wartości 103 000 000 zł.

Wszystkie udziały, o których mowa powyżej zostały objęte przez Emitenta. Nowo objęte udziały stanowią 21 % kapitału zakładowego InvestCapital. Wartość ewidencyjna objętych udziałów w księgach rachunkowych Emitenta wynosi 100 zł za każdy udział.

W związku z podwyższeniem kapitału Emitent posiada bezpośrednio 4 902 399 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy i łącznej wartości  490 239 900 zł, przy czym łącznie tj.  bezpośrednio oraz pośrednio Emitent posiada 4 902 400   udziałów o łącznej wartości 490 240 000 zł. Udziały zostały objęte po wartości nominalnej i w całości pokryte wkładem pieniężnym. Źródłem finansowania wkładu pieniężnego były środki pochodzące z kredytów bankowych oraz emisji obligacji. Przedmiotowe nabycie ma charakter inwestycji długoterminowej. Środki pieniężne uzyskane przez InvestCapital zostaną wykorzystane w celu podwyższenia kapitału w spółce Secapital S.a r.l.

Udziały posiadane bezpośrednio przez Emitenta stanowią 99,99% kapitału zakładowego i uprawniają do 100% liczby głosów na zgromadzeniu wspólników InvestCapital, natomiast pozostały udział bez prawa głosu jest w posiadaniu spółki 100 % zależnej od Emitenta - Secapital Polska Sp. z o.o. przy czym udziały posiadane przez Emitenta łącznie tj. bezpośrednio oraz pośrednio stanowią 100% kapitału zakładowego i uprawniają do takiej samej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników InvestCapital.

Obecnie nie istnieją powiązania osobowe pomiędzy Emitentem oraz  InvestCapital.

Kryterium stanowiącym podstawę uznania objętych udziałów za aktywa o znacznej wartości jest ich wartość, która przekracza 10% wartości przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […]

Przewiń do góry