10/12/2018

Raport bieżący nr 45/2018: Informacja o zakończeniu oferty publicznej Obligacji serii AG1

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 41/2018 z dnia 27 listopada 2018 roku  w sprawie przydziału obligacji emitowanych w ramach V Programu Emisji Obligacji Publicznych (Program), Zarząd KRUK S.A. (Spółka) informuje o zakończeniu oferty niezabezpieczonych obligacji kuponowych zwykłych na okaziciela serii AG1 (Obligacje), emitowanych w ramach Programu objętego Prospektem emisyjnym podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 16 kwietnia 2018 roku (Prospekt). Zapisy na oferowane 300 000 Obligacji prowadzono od 15 listopada 2018 roku (włącznie) do 26 listopada 2018 roku (włącznie), natomiast przydziału Obligacji dokonano w dniu 27 listopada 2018 roku. Oferta nie była podzielona na transze.  W okresie subskrypcji 374 Inwestorów skutecznie złożyło 391 zapisów na 328 460 Obligacji. W wyniku proporcjonalnej redukcji, która wyniosła 8,66%, Spółka przydzieliła 300 000 Obligacji w odpowiedzi na zapisy 374 Inwestorów. Obligacje były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 100 zł każda. Obligacje nie były obejmowane przez subemitentów - w związku z ofertą Obligacji Spółka nie zawierała umów o subemisję. Wartość emisji, rozumiana jako iloczyn liczby Obligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej, wyniosła 30 000 000 zł. Koszty przygotowania i przeprowadzenia ofert obligacji, jak również koszty promocji ofert obligacji oraz koszty sporządzenia dokumentacji w tym prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa będą znane po przeprowadzeniu wszystkich emisji obligacji, emitowanych w ramach Programu. Ze względu na brak informacji o łącznych kosztach Programu oraz o ostatecznej liczbie obligacji wyemitowanych w ramach Programu informację o odpowiednio łącznym oraz jednostkowym koszcie przeprowadzenia ofert Spółka przekaże oddzielnym raportem bieżącym, który zostanie przekazany do publicznej wiadomości po zakończeniu ostatniej emisji obligacji przeprowadzonej w ramach Programu. Koszty Spółki związane z oferowaniem Obligacji w ramach Programu obciążają koszty działalności Spółki. 
Szczegółowa podstawa prawna: § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […]

Przewiń do góry