20/09/2017

Raport bieżący nr 45/2017: Korekta danych podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań

Zarząd KRUK S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości korektę danych podmiotu uprawnionego do badania skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego KRUK S.A. oraz skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK S.A., opublikowanych przez Emitenta w dniu 5 września 2017 roku. Korekta jest konsekwencją oczywistej omyłki pisarskiej. Omyłka polegała na zamieszczeniu w raporcie błędnych danych identyfikujących firmę audytorską. Było: KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.; ul. Inflancka 4A; 00-189 Warszawa, Nr ewidencyjny 3546;  NIP 527-26-15-362; REGON 142078130. Winno być: „KPMG Audyt Sp. z o.o. ul. Inflancka 4A; 00-189 Warszawa, Polska; Nr ewidencyjny 458 ; NIP 526-10-24-841; REGON 010939471

Podstawa prawna: § 6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […]

Przewiń do góry