04/09/2014

Raport bieżący nr 45/2014: Informacja o okresowej amortyzacji obligacji serii M1 oraz N1

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 4/2012 z dnia 13 lutego 2012 roku oraz 8/2012 z dnia 8 marca 2012 roku dotyczących emisji niezabezpieczonych obligacji, odpowiednio serii M1 oraz N1, zasymilowanych, notowanych pod skróconą nazwą KRU0316 oraz oznaczonych kodem PLKRK0000176 (Obligacje), Zarząd Spółki (Spółka, Emitent) informuje, że zgodnie z warunkami emisji określonymi w Memorandum Informacyjnym sporządzonym w związku z emisją obligacji serii M1 oraz Memorandum Informacyjnym sporządzonym w związku z emisją obligacji serii N1 (Memoranda Informacyjne) w dniu 22 września 2014 r. przeprowadzi przymusowy wykup części Obligacji (Okresowa Amortyzacja). 

Okresowa Amortyzacja zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadami opisanymi w Memorandach Informacyjnych sporządzonych w związku z emisją Obligacji oraz Notach Informacyjnych sporządzonych w związku z notowaniem Obligacji w ASO Catalyst. Noty Informacyjne są dostępne na stronie internetowej gpwcatalyst.pl w zakładce Dokumenty emitentów.

Okresowa Amortyzacja dotyczyć będzie 10% łącznej liczby wyemitowanych Obligacji, tj. 12 000 sztuk.

Dniem ustalenia prawa do świadczeń z Obligacji z tytułu wykupu w ramach Okresowej Amortyzacji jest dzień 12 września 2014 r., a dniem wypłaty ww. świadczeń jest dzień 22 września 2014 r. 

Spółka informuje, że wykup Obligacji nastąpi według wartości nominalnej, za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. 

Z chwilą dokonania wykupu w ramach Okresowej Amortyzacji, wykupione Obligacje podlegają umorzeniu. 

O dokonaniu wykupu Zarząd Emitenta, poinformuje niezwłocznie odrębnym raportem bieżącym.

Przewiń do góry