13/06/2023

Raport bieżący nr 44/2023: Przydział obligacji emitowanych w ramach IX Programu Emisji Obligacji oraz informacja o zakończeniu oferty publicznej Obligacji serii AN4

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 42/2023 z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie emisji obligacji w ramach Dziewiątego Programu Emisji Obligacji (Program), Zarząd KRUK S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 13 czerwca 2023 roku podjął uchwałę (Uchwała) w przedmiocie dokonania przydziału obligacji zwykłych na okaziciela serii AN4 (Obligacje), emitowanych w ramach Programu objętego Prospektem Podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 23 sierpnia 2022 roku (Prospekt).

Zgodnie z Uchwałą emisja Obligacji doszła do skutku i zostało przydzielonych 500 000 Obligacji, każda o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej w wysokości 100 zł oraz o łącznej wartości emisyjnej 50 000 000 zł. Zapisy na oferowane 500 000 Obligacji prowadzono od 29 maja 2023 roku (włącznie) do 12 czerwca 2023 roku (włącznie). Oferta nie była podzielona na transze.

W okresie subskrypcji 1 005 Inwestorów skutecznie złożyło 1 215 zapisów na 1 555 057 Obligacji. W wyniku proporcjonalnej redukcji, która wyniosła 67,85%, Spółka przydzieliła 500 000 Obligacji w odpowiedzi na zapisy 980 Inwestorów. Jednocześnie Spółka informuje o zakończeniu oferty Obligacji.

Obligacje były obejmowane w zamian za wkłady pieniężne po cenie emisyjnej wynoszącej 100 zł każda. Obligacje nie były obejmowane przez subemitentów - w związku z ofertą Obligacji Spółka nie zawierała umów o subemisję. Wartość emisji, rozumiana jako iloczyn liczby Obligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej, wyniosła 50 000 000 zł.

Koszty przygotowania i przeprowadzenia ofert obligacji, jak również koszty promocji ofert obligacji oraz koszty sporządzenia dokumentacji, w tym Prospektu, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, będą znane po przeprowadzeniu wszystkich emisji obligacji emitowanych w ramach Programu. Ze względu na brak informacji o łącznych kosztach Programu oraz o ostatecznej liczbie obligacji wyemitowanych w ramach Programu, informację o odpowiednio łącznym oraz jednostkowym koszcie przeprowadzenia ofert Spółka przekaże oddzielnym raportem bieżącym, który zostanie przekazany do publicznej wiadomości po zakończeniu ostatniej emisji obligacji przeprowadzonej w ramach Programu.

Koszty związane z oferowaniem Obligacji w ramach Programu obciążają koszty działalności Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna: § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […].

Przewiń do góry