04/12/2018

Raport bieżący nr 44/2018: Zakończenie przeglądu opcji strategicznych oraz przyjęcie strategii na lata 2019 - 2024

Zarząd KRUK S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 4 grudnia 2018 roku podjął decyzję o zakończeniu przeglądu opcji strategicznych (Przegląd) wspierających dalszy rozwój działalności Grupy Kapitałowej Emitenta (Grupa), o rozpoczęciu którego poinformował raportem bieżącym nr 24/2018 z 9 lipca 2018 roku. 

W ramach Przeglądu Zarząd Emitenta przeprowadził analizę scenariuszy rozwoju oraz dokonał oceny uwarunkowań rynkowych i form możliwej współpracy z potencjalnymi inwestorami, w tym w szczególności pozyskania dla Emitenta międzynarodowego partnera finansowego lub dokonania transakcji o innej strukturze właścicielskiej.

 
W wyniku przeprowadzonego Przeglądu, Zarząd KRUK S.A podjął decyzję, że w obecnej sytuacji rynkowej struktura właścicielska Emitenta jako spółki publicznej jest optymalna do realizacji długoterminowego celu Spółki, którym jest stworzenie jednej z wiodących firm zarządzających wierzytelnościami w Europie. Jednocześnie Emitent informuje, że w wyniku zakończenia Przeglądu, Zarząd KRUK S.A. opracował strategię Grupy Kapitałowej KRUK na lata 2019 - 2024 (Strategia).
 
Głównym celem Strategii jest osiągniecie skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej KRUK na poziomie 700 mln zł w roku 2024, przy założeniu: 
- braku konieczności dokapitalizowania Emitenta, z wyjątkiem programów motywacyjnych zatwierdzanych przez Walne Zgromadzenie, w okresie Strategii, 
- konserwatywnego podejścia do zadłużenia, istotnie poniżej obecnego kowenantu 4x zadłużenie finansowe netto do EBITDA gotówkowej, w okresie Strategii.

Przyjęta Strategia zostanie zoperacjonalizowana w 2019 roku i będzie podlegać cyklicznym przeglądom przez Zarząd. Wskazane wartości są celem Zarządu i nie stanowią prognozy wyników finansowych. 
Ponadto Emitent informuje, że intencją Zarządu jest, by KRUK S.A. był spółką wypłacającą dywidendę w okresie obowiązywania Strategii, jednakże rekomendacje wypłaty dywidendy będą ustalane każdorazowo, biorąc pod uwagę plany i perspektywy rozwoju, zapotrzebowanie na finansowanie inwestycji, a także aktualny poziom zadłużenia i sytuację finansową Grupy Kapitałowej KRUK.

Przewiń do góry