02/09/2014

Raport bieżący nr 44/2014: Rejestracja zmiany struktury kapitału zakładowego KRUK S.A. wynikająca z realizacji prawa do objęcia

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2014 z dnia 9 lipca 2014 roku Zarząd KRUK S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 2 września 2014 roku powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) w dniu 1 września 2014 roku podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 64.501 zł w drodze emisji akcji serii E. 

Wpis podwyższenia kapitału zakładowego w KRS ma charakter deklaratywny. Podwyższenie kapitału zakładowego o ww. emisję akcji serii E nastąpiło w momencie zapisania tych akcji na rachunkach papierów wartościowych inwestorów w dniu ich rejestracji w Krajowym Depozycje Papierów Wartościowych S.A. wskazanym w raporcie bieżącym nr 36/2014 roku. Podwyższenie kapitału zakładowego zostało zrealizowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału poprzez emisję 64.501 akcji serii E Spółki o wartości nominalnej 1 zł każda, na podstawie Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30 marca 2011 r. Akcje serii E zostały wyemitowane w związku z wykonaniem przez uprawnione osoby prawa do objęcia akcji wynikającego z posiadanych warrantów subskrypcyjnych serii A. Warranty serii A zostały wyemitowane w ramach programu motywacyjnego adresowanego do kluczowych członków kadry menedżerskiej KRUK S.A. oraz spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej KRUK.

Aktualna struktura kapitału zakładowego KRUK S.A. przedstawia się następująco:

- 2.692.220 akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 zł każda,

- 11.366.600 akcji na okaziciela serii AA o wartości nominalnej 1 zł każda,

- 1.250.000 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł każda,

- 491.520 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł każda,

- 1.100.000 akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł każda,

- 123.256 akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł każda.

Aktualnie kapitał zakładowy KRUK S.A. wynosi 17.023.596 zł  i dzieli się na 17.023.596 akcji, z których przysługuje prawo do 17.023.596 głosów na walnym zgromadzeniu KRUK S.A. 

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […]

Przewiń do góry