18/11/2020

Raport bieżący nr 43/2020: Zakończenie i rozliczenie oferty skupu akcji własnych.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2020 z dnia 13 października 2020 roku oraz 42/2020 z dnia 16 listopada 2020, Zarząd KRUK S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym nastąpiło przeniesienie własności i rozliczenie nabycia 271 000 akcji własnych, które Spółka nabyła w związku z ogłoszonym w dniu 13 października 2020 roku zaproszeniem do składania przez akcjonariuszy ofert zbycia akcji Spółki (Oferta). Skup akcji przeprowadzany został zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie podziału zysku netto Spółki KRUK S.A. za 2019 r. oraz upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na cele nabycia tych akcji. Przeniesienie własności akcji pomiędzy akcjonariuszami a Spółką zostało dokonane poza rynkiem regulowanym za pośrednictwem Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie oraz rozliczone w ramach systemu depozytowo-rozliczeniowego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. W związku ze skupem akcji własnych prowadzonym przez Spółkę na podstawie Oferty, Spółka nabyła łącznie 271 000 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, po cenie 350,00 zł za jedną akcję i łącznej cenie 94 850 000 zł. Nabyte akcje własne stanowią 1,43% kapitału zakładowego Spółki oraz 1,43% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Przed zakończeniem skupu akcji, Spółka nie posiadała akcji własnych.
Szczegółowa podstawa prawna: art. 5 ust. 3 Rozporządzenia MAR. […]

Przewiń do góry