09/05/2016

Raport bieżący nr 43/2016: Przydział niezabezpieczonych obligacji kuponowych zwykłych na okaziciela KRUK S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie emisji przez KRUK S.A. niezabezpieczonych kuponowych obligacji zwykłych na okaziciela serii AC1 (Obligacje) Zarząd KRUK S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 9 maja 2016 roku podjął uchwałę (Uchwała) w przedmiocie dojścia do skutku emisji Obligacji.

Zgodnie z Uchwałą, Zarząd Spółki stwierdził, że emisja Obligacji doszła do skutku i że zostało przydzielonych 57 900 Obligacji, każda o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej w wysokości 1 tys. zł oraz o łącznej wartości emisyjnej 57,9 mln zł.

Oprocentowanie Obligacji zostało ustalone na poziomie stopy WIBOR dla trzymiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o 3,25 punktu procentowego w skali roku (Marża).  Jednocześnie w przypadku, gdy Wskaźnik Zadłużenia, o którym mowa w Dokumencie Informacyjnym zawierającym Warunki Emisji Obligacji serii AC1, sporządzonym na dzień 25 kwietnia 2016 r. w związku z ofertą prywatną obligacji serii AC1  przeprowadzaną przez KRUK S.A,  będzie wyższy niż 2,20, to Marża ulegnie zwiększeniu o 0,50 punktu procentowego (w skali roku). Podwyższona Marża będzie obowiązywać począwszy od kolejnego Okresu Odsetkowego po Okresie Odsetkowym w którym zostało udostępnione skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej KRUK, na podstawie którego została zweryfikowana wartość Wskaźnika Zadłużenia na poziomie powyżej 2,20. Obniżenie Marży, uprzednio zwiększonej o 0,50 punktu procentowego (w skali roku), do poziomu sprzed podwyższenia nastąpi w przypadku, gdy Wskaźnik Zadłużenia będzie niższy niż bądź będzie równy 2,20. Obniżona Marża  będzie obowiązywała począwszy od kolejnego Okresu Odsetkowego po Okresie Odsetkowym, w którym zostało udostępnione skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej KRUK, na podstawie którego została zweryfikowana wartość Wskaźnika Zadłużenia  na  poziomie równym lub niższym niż 2,20.

Przewiń do góry