16/07/2015

Raport bieżący nr 43/2015: Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd KRUK S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 16 lipca 2015 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od osoby wchodzącej w skład organu zarządzającego Spółką, dokonane w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w którym poinformowała ona o zbyciu przez siebie akcji KRUK S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w transakcjach sesyjnych zwykłych: w dniu 10 lipca 2015 roku zbyła 4260 akcji po średniej cenie 160,10 zł za jedną akcję oraz w dniu 13 lipca 2015 roku zbyła 2997 akcji po średniej cenie 160,37 zł za jedną akcję.
Osoba, której dotyczy zawiadomienie nie wyraziła zgody na przekazanie do publicznej wiadomości danych określonych w § 2 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych.

 

Przewiń do góry