22/08/2014

Raport bieżący nr 43/2014: Zawarcie z Getin Noble Bank S.A. umowy o ustanowienie zastawu

Zarząd KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Emitent) informuje, iż w dniu 21 sierpnia 2014 roku Emitent zawarł z Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) oraz SECAPITAL S.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu (Secapital) trójstronną umowę o ustanowienie zastawu na udziałach na prawie luksemburskim (Umowa).

Umowa została zawarta w celu zabezpieczenia wierzytelności wynikających z umowy kredytu rewolwingowego (Umowa kredytowa) z dnia 31 marca 2014r. zawartej pomiędzy Emitentem a Bankiem, o której informacje Emitent przekazał w raporcie bieżącym nr 10/2014. 

Przedmiotem Umowy jest 246.047 udziałów kategorii G w Secapital, jednostce zależnej od Emitenta, każdy o nominalnej wartości 1.000 zł i stanowiących 28% w kapitale zakładowym Secapital. Wartość nominalna obciążonych udziałów wynosi 246 047 000 zł.

Ustanowienie zastawu stanowi zabezpieczenie należności Banku wynikających z Umowy  kredytowej tj. należności głównej (kredytu) o wartości do 260 mln zł oraz należności ubocznych. Wartość ewidencyjna obciążonych udziałów w księgach rachunkowych Emitenta wynosi 270 651 700,00 zł.

Zastaw na prawie luksemburskim został ustanowiony poprzez dokonanie wpisu do księgi udziałów w Secapital. 

Strony ustaliły, że zastaw ustanowiony zgodnie z Umową będzie obowiązywał do czasu całkowitej spłaty ww. kredytu wraz z odsetkami, prowizjami, opłatami i ewentualnymi kosztami. 

Pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a Bankiem oraz osobami nim zarządzającymi nie ma powiązań osobowych. 

Zastaw został ustanowiony na aktywach o znacznej wartości oraz ma wartość większą niż wyrażona w złotych równowartość 1.000.000 euro przeliczona wg kursu średniego ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu podpisania Umowy. 

Obciążone aktywa mają charakter długoterminowej lokaty kapitałowej.

Emitent posiada bezpośrednio 95,5% udziałów w kapitale zakładowym Secapital i taki sam udział w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników Secapital oraz pośrednio pozostałe 4,5% udziałów w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów Secapital.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […].

Przewiń do góry