07/06/2013

Raport bieżący nr 43/2013: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Zarząd KRUK S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 7 czerwca 2013 roku Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 388 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 pkt 17 Statutu Spółki, dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych - firmy KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie (KPMG Audyt Sp. z o.o. Sp. k.) do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego KRUK S.A. za rok obrotowy kończący się 31.12.2013 r. oraz przeprowadzenia badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK S.A. za rok obrotowy kończący się 31.12.2013 r.

Umowa, która zostanie zawarta z wybranym podmiotem obejmowała będzie również przeprowadzenie przeglądów odpowiednio półrocznego sprawozdania finansowego KRUK S.A. za półrocze kończące się 30.06.2013 r. oraz półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK S.A. za półrocze kończące się 30.06.2013 r.

KPMG Audyt Sp. z o.o. Sp. k. mieści się w Warszawie pod adresem ul. Chłodna 51.  KPMG Audyt Sp. z o.o. Sp. k. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3546.

KRUK S.A. korzystał z usług KPMG Audyt Sp. z o.o. Sp. k. w zakresie przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za lata 2011-2012, badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK S.A. za lata 2011-2012, przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Spółki za pierwsze półrocze lat 2011-2012 oraz przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK S.A. za pierwsze półrocze lat 2011-2012. Ponadto Spółka korzystała z usług KPMG Audyt Sp. z o.o., tj. komplementariusza KPMG Audyt Sp. z o.o. Sp. k. w zakresie badania sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KRUK S.A. za okresy sprawozdawcze kończące się 31 grudnia 2008 r., 31 grudnia 2009 r. oraz 31 grudnia 2010 r.

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na zawarcie przez Zarząd Spółki umowy z KPMG Sp. z o.o. Sp. k. w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wymienionych w niniejszym raporcie czynności. 

Umowa z wybranym podmiotem zostanie zawarta przez Zarząd Spółki na czas niezbędny do wykonania ww. czynności.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt  19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […]. 

 

Przewiń do góry