05/11/2012

Raport bieżący nr 42/2012: Informacja dotycząca łącznej wartości umów zawartych w ramach Grupy Kapitałowej KRUK

Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, że w związku z zawarciem w dniu 05 listopada 2012 r. pomiędzy KRUK International S.R.L. a Secapital S. a r. l. (Secapital)  aneksów do umowy ramowej z dnia 10 października 2007 r. o obsługę sekurytyzowanych wierzytelności, łączna wartość umów zawartych pomiędzy spółkami z Grupy Kapitałowej KRUK a spółką zależną Emitenta, Secapital  oraz jednostką od niej zależną PROKURA NS FIZ w okresie od dnia 11 lipca 2012 roku tj. od dnia publikacji raportu bieżącego nr 34/2012 do dnia publikacji niniejszego raportu bieżącego osiągnęła wartość 34 mln zł i tym samym przekroczyła 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.
Największą pod względem wartości, spośród wyżej wspomnianych umów, jest umowa cesji wierzytelności zawarta w dniu 28 września 2012 r., pomiędzy Emitentem a Secapital (Umowa). Przedmiotem Umowy jest nabycie przez  Secapital od  Emitenta  trzech portfeli wierzytelności obejmujących łącznie 31 507 wymagalnych wierzytelności pieniężnych o łącznej wartości nominalnej 376,8 mln zł za cenę nabycia wynoszącą 22,7 mln zł(Cena). Zapłata Ceny nastąpi w dwóch ratach tj. pierwsza rata w wysokości 10 mln zł płatna do 31 grudnia 2012 r. natomiast druga rata w wysokości 12,7 mln płatna do 31 marca 2013 r. Wierzytelności pieniężne objęte Umową wynikają z umów zawartych pomiędzy odpowiednio Emitentem  a  BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. oraz KRUK International S.R.L. a BRD-Groupe Société Générale S.A.
Umowa nie zawiera warunków zawieszających ani rozwiązujących, a także nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych, których wysokość przekracza równowartość co najmniej 10 % wartości Umowy lub co najmniej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200.000 euro.
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków standardowych stosowanych w tego typu umowach.
Jako kryterium uznania łącznej wartości umów za znaczące Emitent przyjął 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […]

 

Przewiń do góry