24/05/2023

Raport bieżący nr 41/2023: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. wraz z projektami uchwał

Działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 3 Statutu Spółki, Zarząd KRUK S.A. (Emitent) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A., które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2023 roku, o godz. 10.00, we Wrocławiu, w siedzibie Spółki, ul. Wołowska 8, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Prezentacja przez Zarząd Spółki wyników finansowych Spółki oraz innych istotnych informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym.
 6. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej KRUK S.A. za rok 2022.
 7. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki KRUK S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu KRUK S.A. z działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej KRUK i KRUK S.A. za 2022 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto spółki KRUK S.A. za 2022 rok wraz z rekomendacją Zarządu co do wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki KRUK S.A. za 2022 rok oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.
 11. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie udzielenia członkom Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
  2. w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej KRUK S.A. we Wrocławiu za rok 2022.
 13. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki zdecydował o przeprowadzeniu obrad Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki we Wrocławiu. Akcjonariusze mogą wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonanego zgodnie z art. 402[2] KSH wraz z projektami uchwał oraz dokumentami, które mają być przedmiotem obrad.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […].

Przewiń do góry