05/10/2021

Raport bieżący nr 41/2021: Rejestracja zmiany Statutu Spółki

Zarząd KRUK S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 5 października 2021 r. otrzymał postanowienie (Postanowienie) o zarejestrowaniu 1 października 2021 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  obniżenia kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 271 000  zł w drodze skupu 271 000 akcji własnych  serii A o wartości nominalnej 1 zł każda (Skup akcji) oraz zmiany Statutu. 
Skup akcji przeprowadzany został zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie podziału zysku netto Spółki KRUK S.A. za 2019 r. oraz upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na cele nabycia tych akcji. 
Umorzonym akcjom przysługiwało 271 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Aktualna struktura kapitału zakładowego KRUK S.A. przedstawia się następująco:
a)    2.421.220 akcji zwykłych na okaziciela serii A,    
b)    11.366.600 akcji zwykłych na okaziciela serii AA,    
c)    1.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,    
d)    491.520 akcji zwykłych na okaziciela serii C,    
e)    1.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,    
f)    843.876 akcji zwykłych na okaziciela serii E,    
g)    266.829 akcji zwykłych na okaziciela serii F,    
h)    1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
Aktualnie kapitał zakładowy KRUK S.A. wynosi  18 740 045  zł i dzieli się na 18 740 045  akcji, z których przysługuje prawo do 18 740 045  głosów na walnym zgromadzeniu KRUK S.A.
Jednocześnie Postanowieniem dokonano wpisu do rejestru przedsiębiorców zmian Statutu Emitenta przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 czerwca 2021 roku uchwałami nr 22/2021 oraz nr 24/2021 w następującym zakresie:
1.    po § 4c Statutu Spółki, dodano nowy § 4d w następującym brzmieniu:
„1. Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 950 550,00 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych) poprzez emisję nie więcej niż 950 550 (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H
o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda.
2.            Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii H posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 22/2021 z dnia 16 czerwca 2021 r.
3.            Uprawnionymi do objęcia akcji serii H będą posiadacze warrantów  subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nr 22/2021 z dnia 16 czerwca 2021 r. Warranty subskrypcyjne, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie mogą być obciążane, podlegają dziedziczeniu oraz nie są zbywalne.
4.            Posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych będą uprawnieni do wykonania wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych praw do objęcia Akcji Serii H nie wcześniej niż po upływie 24 miesięcy od daty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych (lock-up na prawo do objęcia Akcji Serii H przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych) oraz nie  później niż do dnia 31 grudnia 2028 roku.
5.            Posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych będą uprawnieni do wykonania wynikających
z Warrantów Subskrypcyjnych praw do objęcia Akcji Serii H przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 4 w sytuacji, jeżeli przed upływem tego okresu zostanie ogłoszone wezwanie do sprzedaży więcej niż 33% akcji Spółki w trybie przewidzianym przez ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z  2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.).
6.            Akcje serii H pokrywane będą wkładami pieniężnymi.”

2.    § 4 ust. 1 otrzymał następujące brzmienie:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 18 740 045,00 zł (osiemnaście milionów siedemset czterdzieści tysięcy czterdzieści pięć złotych 00/100) i podzielony jest na 18 740 045,00 (osiemnaście milionów siedemset czterdzieści tysięcy czterdzieści pięć) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w tym:         
a)            2.421.220 (słownie: dwa miliony czterysta dwadzieścia jeden tysięcy dwieście dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii A,            
b)           11.366.600 (słownie: jedenaście milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii AA,         
c)            1.250.000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,         
d)           491.520 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii C,           
e)           1.100.000 (słownie: jeden milion sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,             
f)            843.876 (słownie: osiemset czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii E,  
g)            266.829 (słownie: dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F,             
h)           1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii G.”
Jednocześnie Spółka przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu KRUK S.A. 
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [..]
 

Przewiń do góry