09/05/2016

Raport bieżący nr 40/2016: Raport bieżący nr 40/2016: Zmiana oraz przyjęcie tekstu jednolitego Statutu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 9 maja 2016

Zarząd KRUK S.A. (Spółka) informuje, że w związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 9 maja 2016 roku uchwały nr 35/2016 zmieniono Statut Spółki w zakresie: §14 ust. 2 pkt 21), §18 oraz  §8 w następujący sposób:

1. W §14 ust. 2 dotychczasowy pkt 21) Statutu o brzmieniu:

„21) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, za wyjątkiem nieruchomości nabywanych i zbywanych w procesie windykacji wierzytelności;” 

otrzymuje następujące brzmienie : 

„21) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego 

lub udziału w nieruchomości, jeżeli ich cena nabycia netto lub cena zbycia netto wynosi co najmniej 5 000 000 (pięć milionów) złotych;”

2. Dotychczasowa treść §18 Statutu staje się ust. 1. Dodaje się w §18 ust. 2 o następującej treści:

„2. Nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości albo prawa użytkowania wieczystego.”

3. W §8 po ust. 1 dodaje się ust. 1a o następującej treści:

„1a. Zarząd podejmuje decyzje w zakresie nabycia i zbycia przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, jeżeli ich cena nabycia netto lub cena zbycia netto wynosi nie więcej niż 5 000 000 (pięć milionów) złotych;”

Zmiana Statutu, o której mowa powyżej zacznie obowiązywać od dnia jej zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców KRS. 

Jednocześnie Spółka przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu KRUK S.A. uwzgledniający ww. zmiany, który został przyjęty  przez ZWZ uchwałą nr 36/2016.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […] 

PLIKI DO POBRANIA
Przewiń do góry