31/07/2014

Raport bieżący nr 40/2014: Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd KRUK S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 31 lipca 2014 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie, od osoby wchodzącej w skład Rady Nadzorczej Spółki, dokonane w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w którym poinformowała ona o nabyciu przez siebie łącznie 3.930 akcji KRUK S.A. w transakcjach sesyjnych zwykłych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w tym, w dniu 28 lipca 2014 r. nabyła 730 akcji po średniej cenie 91,43 zł za jedną akcję, 29 lipca 2014 r. nabyła 1.000 akcji po średniej cenie 91,40 zł za jedną akcję oraz w dniu 30 lipca 2014 r. nabyła 2.200 akcji po średniej cenie 90,21 zł za jedną akcję. 

Osoba, której dotyczy zawiadomienie nie wyraziła zgody na przekazanie do publicznej wiadomości danych określonych w § 2 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych. 

Przewiń do góry