31/05/2013

Raport bieżący nr 40/2013: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. wraz z projektami uchwał

Działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 1 i 2 w związku z art. 402[1] Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) oraz § 15 ust. 3 Statutu, Zarząd KRUK S.A. („Emitent”, "Spółka") zwołuje na dzień 27 czerwca 2013 roku na godz. 14:30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie, w Hotelu Sheraton, ul. B. Prusa 2, w Sali London., z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 oraz Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
6) Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012.
7) Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KRUK w roku obrotowym 2012 oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy 2012.
8) Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej KRUK S.A. z działalności w 2012 r. oraz oceny: sytuacji Spółki w 2012 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy 2012, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KRUK w 2012 r., wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku  netto Spółki za 2012 r.
9) Podjęcie uchwał:
a) w sprawie  zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności spółki KRUK S.A.  w roku obrotowym 2012,
b) w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego spółki KRUK S.A. za rok obrotowy 2012,
c) w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012.
10) Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu KRUK S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KRUK w roku obrotowym 2012,
b) w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy 2012.
11) Podjęcie uchwał:
a) w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012,
b) w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.
12) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej i ustalenia wynagrodzenia za pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej.
13) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 11 Statutu Spółki.
14) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
15) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej KRUK S.A. oraz ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu.
16) Zamknięcie obrad.

W załączeniu Emitent przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 402[2] KSH oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […]

Przewiń do góry