25/01/2013

Raport bieżący nr 4/2013: Zawiadomienie od Aviva PTE Aviva BZ WBK S.A. o przekroczeniu progu 5%

Zarząd KRUK S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 25 stycznia 2013 roku do Spółki wpłynęło od Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A. zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce o następującej treści:
„Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 69 ust. 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539) informujemy, iż w wyniku transakcji nabycia akcji spółki Kruk S.A. („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu, zawartych w dniu 18 stycznia 2013 roku, Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK („Aviva OFE”) zwiększył udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej 5%.
Przed rozliczeniem wyżej wymienionych transakcji na dzień 22 stycznia 2013 roku Aviva OFE posiadał 835.000 sztuk akcji Spółki, stanowiących 4,94% kapitału zakładowego (wyemitowanych akcji) Spółki i uprawniających do 835.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 4,94% ogólnej liczby głosów.
Po zawarciu i rozliczeniu transakcji, o których mowa powyżej, na dzień 23 stycznia 2013 roku Aviva OFE posiadał  887.388 sztuk akcji Spółki stanowiących 5,25% kapitału zakładowego (liczby wyemitowanych akcji) Spółki i uprawniających do 887.388 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 5,25% ogólnej liczby głosów.”

 

Przewiń do góry