22/05/2023

Raport bieżący nr 39/2023: Ustalenie Dziesiątego Programu Emisji Obligacji Publicznych

Zarząd KRUK S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 22 maja 2023 r. roku podjął uchwałę w sprawie ustalenia X Programu Emisji Obligacji (Program) o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 700 mln zł, w ramach którego Spółka może emitować obligacje publiczne (Obligacje). Obligacje nie będą miały formy dokumentu, będą zdematerializowane. W związku z realizacją Programu Emitent sporządził prospekt emisyjny podstawowy (Prospekt Emisyjny). Prospekt Emisyjny wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie zostanie przesłany do Komisji Nadzoru Finansowego. Emisje poszczególnych serii Obligacji emitowanych w ramach Programu będą realizowane w terminie 12 miesięcy od dnia jego zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego. Poszczególne emisje Obligacji mogą mieć zróżnicowane ostateczne warunki emisji w szczególności w zakresie zasad ustalania oprocentowania i jego wysokości, przy czym szczegółowe warunki emisji każdej serii Obligacji zawarte będą w Prospekcie Emisyjnym i ostatecznych warunkach poszczególnych emisji Obligacji. Wpływy netto pozyskane z emisji Obligacji w ramach Programu przeznaczone zostaną na finansowanie potrzeb korporacyjnych Grupy KRUK.  

Przewiń do góry