28/07/2014

Raport bieżący nr 39/2014: Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd KRUK S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 28 lipca 2014 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie, od osoby wchodzącej w skład Rady Nadzorczej Spółki, dokonane w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w którym poinformowała ona o nabyciu przez siebie łącznie 1.750 akcji KRUK S.A. w transakcjach sesyjnych zwykłych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w tym w dniu 23 lipca 2014 r. nabyła 650 akcji po średniej cenie 90,05 zł za jedną akcję oraz w dniu 25 lipca 2014 r. nabyła 1.100 akcji po średniej cenie 91,77 zł za jedną akcję. 

Osoba, której dotyczy zawiadomienie nie wyraziła zgody na przekazanie do publicznej wiadomości danych określonych w § 2 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych. 

Przewiń do góry