10/10/2012

Raport bieżący nr 39/2012: Informacja o wartości nominalnej spraw przyjętych w obszarze windykacji oraz nakładach na sprawy naby

Zarząd KRUK S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż mając na uwadze dbałość o przejrzystość i efektywność polityki informacyjnej zapewniającej powszechny dostęp do informacji o sytuacji finansowej i perspektywach Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej (Grupa KRUK) podjął w dniu 10 października 2012 roku decyzję o cyklicznym przekazywaniu do wiadomości publicznej tj. do 10 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym zakończonym kwartale, informacji o wartości nominalnej spraw oraz nakładach na sprawy nabyte przez spółki Grupy KRUK w tym kwartale.
W związku z powyższym Emitent informuje, iż w dniu 10 października 2012 roku, Zarząd Spółki podjął uchwałę w przedmiocie wartości nominalnych spraw oraz nakładów w okresie III kwartału 2012 roku. Wskazana w ww. uchwale wartość nominalna spraw  nabytych przez Grupę wyniosła łącznie w Polsce i zagranicą 1 418 mln zł. Wartość nakładów inwestycyjnych na sprawy nabyte przez Grupę w III kwartale 2012 roku łącznie w Polsce i zagranicą wyniosła 90 mln zł.
Jednocześnie Emitent informuje, iż pełna informacja nt. wyników finansowych Spółki oraz Grupy KRUK osiągniętych w III kwartale roku obrotowego 2012 zaprezentowana zostanie w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie okresowym za III kwartał 2012 r.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […]

 

Przewiń do góry