19/08/2011

Raport bieżący nr 39/2011: Zastaw rejestrowy

Zarząd KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 19 sierpnia 2011 roku otrzymał Postanowienie Sądu Rejonowego we Wrocławiu, Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów z dnia 16 sierpnia 2011 r. w przedmiocie wpisu zastawu do rejestru zastawów.
Zastaw został ustanowiony na podstawie aneksu z dnia 26 lipca 2011 roku do umowy zastawu rejestrowego z dnia 6 sierpnia 2010 r. w związku ze zwiększeniem przez Emitenta limitu kredytowego w Banku Polskiej Spółdzielczości  S.A. z siedzibą w Warszawie o kwotę 15.000.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych), tj. do kwoty 25.000.000,00zł. (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych).  Na podstawie aneksu z dnia 26 lipca 2011 roku suma zabezpieczenia została zwiększona z 12 500 000,00 zł (słownie: dwanaście milionów pięćset tysięcy złotych) do kwoty 33 750 000,00 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Najwyższą sumę zabezpieczenia stanowi kwota 33 750 000,00 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Przedmiotem zastawu jest 24 385 (słownie: dwadzieścia cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt pięć) udziałów kategorii D w jednostce zależnej od Emitenta SECAPITAL S.à.r.l. z siedzibą w Luksemburgu, każdy o nominalnej wartości  1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), stanowiące 7,9%  udziałów w jej kapitale zakładowym, o łącznej wartości nominalnej 24 385 000 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych).
Ponadto Zarząd Emitenta informuje, iż posiadane udziały, które zostały obciążone ww. zastawem, stanowią długoterminowe lokaty kapitałowe Emitenta.
Wartość ewidencyjna obciążonych udziałów w księgach rachunkowych Emitenta wynosi 1100 zł (słownie: tysiąc sto złotych) każdy.
Pomiędzy Emitentem, a Bankiem nie ma powiązań osobowych.
Zastaw rejestrowy został ustanowiony na aktywach o znacznej wartości (na aktywach przekraczających wartość 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za ostatnie cztery kwartały obrotowe) oraz ma wartość większą niż wyrażona w złotych równowartość  1.000.000 Euro przeliczoną wg kursu średniego ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu powstania obowiązku informacyjnego. 
Obciążenie aktywów ma na celu zabezpieczenie spłaty kredytu wraz z odsetkami, prowizją i innymi należnościami Banku, a termin spłaty kredytu ustalono na 5 lipca 2013r.
Emitent posiada 100% udziałów  w kapitale zakładowym SECAPITAL S.à.r.l. z siedzibą w Luksemburgu oraz 330 644 głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt  1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r.w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Przewiń do góry